Fjalor i shprehjeve lidhur me diskriminimin


Fjalor i shprehjeve lidhur me diskriminimin
Author: Mirjana Jajçevska + Bekim Kadriu
Publisher: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar
Number of pages: 112
Format: PDF / Excellent
Size: 0,591 mB

FJALOR I SHPREHJEVE LIDHUR ME DISKRIMINIMIN
Shkup, 2008
Organization for Security and Cooperation in Europe
Spillover Monitor
Mission to Skopje
Botues
Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar
Për botuesin
Sasho Klekovski
Drejtor ekzekutiv
Autorë
Prof. Dr. Mirjana Najçevska
Mr. Bekim Kadriu
Ekipi i projektit
Emina Nuredinoska
Dizajni
Koma lab.
Shtypi
Borografika
Tirazhi 300
CIP – Katalogizacija vo publikacija
Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”, Skopje
316.647.82 (038)
342.724 (038)8)
NAJÇEVSKA, Mirjana
Fjalor i shprehjeve lidhur me diskriminimin / (Mirjana Najçevska, Bekim Kadriu). – Shkup : Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, 2008. – 112 str. ; 14 cm
ISBN 978-9989-102-73-8
1. Kadriu, Bekim (avtor)
a) Diskriminacija – Leksikoni
COBISS.MK – ID 74316810
Qëllimi i këtij fjalori të termeve lidhur me diskriminimin është përdorimi më i lehtë i Ligjit kundër diskriminimit
Fjalori i shprehjeve është tekst autorësh, qëndrimet dhe mendimet e shprehura në atë nuk i reflekton qëndrimet dhe mendimet e QMBN.
Përmbajtja e këtij botimi jo gjithnjë i shpreh pikëpamjet ose qëndrimet e Misionit vëzhgues të OSBE në Shkup.
Qëllimi i këtij fjalori të termeve lidhur me diskriminimin është përdorimi më i lehtë i Ligjit kundër diskriminimit dhe unifikim të termeve të cilat përdoren në komunikimin e përditshëm lidhur me diskriminimin.
Fjalori u dedikohet të gjithë atyre që e përdorin Ligjin kundër diskrim­inimit në praktikë (persona individual, organe gjyqësore, avokatë, zyra e Avokatit të popullit, nëpunës shtetëror, shoqata të qytetarëve), si dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të merren me këtë problematikë.
Termet dhe sqarimet para së gjithash bazohen në dokumentet themelore ndërkombëtare të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte merren me diskriminimin dhe ndalesën e diskriminimit (Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Qytetare dhe Politike, Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës nr. 111, Konventa e OKB për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe Neni 13 nga Direktiva Racore dhe Direktiva për Punësim dhe Profesione si Minimum Standarde të UE) si dhe definicionet e pranuara nga ana e organizatave ndërkombëtare dhe rajonale (OKB, Këshilli i Evropës, OSBE, UE) dhe organizata joqeveritare dhe akademike, të cilat merren me problematikën adekuate.
Nevoja nga unifikimi terminologjik mes tjerave rrjedh edhe nga fakti i ndikimit dominues, të cilin e ka tradita nacionale në luftën kundër diskriminimit, që nënkupton edhe individualizimin e termeve që përdoren (e në pajtim me kuptimet më gjerë të pranuara në planin ndërkombëtar).
Identifikimi i drejt i diskriminimit ka rëndësi të madhe për aplikimin e mekanizmave më adekuate për mbrojtje, mes tjerash edhe në funksion të alarmimit të bashkësisë më të gjerë dhe përgatitjen e strategjive dhe politikave parandaluese. Në pajtim me këtë, mendojmë se ngritja e vetëdijes së qytetarëve për të drejtat e tyre përkundër praktikave të mundshme diskriminuese, si dhe për mekanizmat për mbrojtje me të cilat disponojnë, është e lidhur ngushtë me përcaktimin e saktë të disa kategorive, situatave dhe institucioneve

https://turbobit.net/4ogjlmrgzann.html

Leave a Comment

Translate »