Gramàtica de la Llengua Catalana


gram224tica de la llengua catalana in catalan?Gramàtica de la Llengua Catalana
Author: L’Institut d’Estudis Catalans
Publisher: L’Institut d’Estudis Catalans
Number of pages: 409
Format: pdf- files zipped
Size: 6,72MB

Presentació
Introducció general
Fonètica i fonologia
1. Introducció
2. Les vocals
3. Les consonants
4. La síl·laba
5. Els diftongs, els triftongs i els hiats
6. La distribució de diversos segments consonàntics
7. Els processos de modificació de segments consonàntics
8. Les categories suprasegmentals
Morfologia flexiva
1. Introducció a la morfologia
2. Les variants formals: fonològiques i al·lomòrfiques
3. Els processos morfològics
4. Les categories lèxiques i gramaticals
5. La dixi i les categories lèxiques i gramaticals
6. La morfologia flexiva
7. Els morfemes i els afixos flexius
8. Les oposicions del marcatge
9. Introducció a la flexió nominal
10. La flexió del noms i els adjectius (I): el gènere
11. La flexió del noms i els adjectius (II): el nombre
12. La morfologia dels pronoms personals
13. La morfologia dels determinants
14. La morfologia dels quantificadors
15. Introducció a la flexió verbal
16. Les categories verbals
17. Els morfemes i els afixos verbals
18. Els verbs regulars
19. Les formes construïdes amb un verb auxiliar
20. Els verbs irregulars
21. Els models de conjugació
Paradigmes dels verbs model
Llista dels verbs catalans
Formació de mots
1. Introducció
2. La derivació
3. La conversió
4. La composició
5. Altres processos de formació de mots
6. Annex: Inventari d’afixos lèxics i valoratius
Ortografia
1. Introducció
2. Les lletres
3. Els signes diacrítics
4. La grafia dels mots
5. La grafia de les abreviacions
6. Els signes de puntuació
7. Els tipus de lletra
Índexs de figures
Fonètica i fonologia
Índexs de quadres
Fonètica i fonologia
Ortografia
Formació de mots
Morfologia flexiva
Índexs generals
Fonètica i fonologia
Ortografia
Formació de mots
Morfologia flexiva

Download

Password: uztranslations

Leave a Comment

Translate »