??????? ???????????????? ?????, ? 4-? ?????


slovar staroslavyanskogo yazyka v 4-h tomah?
??????? ???????????????? ?????, ? 4-? ?????
Author: ??????? ???????? ????
Publisher: ?????-????????????? ??????????????? ???????????
Publication date: 2006
Number of pages: 3332
Format: DJVU / Good
Size: 72 MB
Language: Old Church Slavonic –> Czech, Russian, Greek, Latin, Althochdeutsch. Examples of usage in Old Church Slavonic
(???????? ???????????????, ??????? ?? ???????, ???????, ?????????, ?????????, ???????????????????, ??????? ?????????? ?? ???????????????, ?????????? ?? ??????)

Read more

?????????-???????? ?????? ? 2-? ????? / Ruthenisch-Deutsches Wörterbuch in 2 Bänden


malorusko-nimeckii slovar v 2-h tomah?
?????????-???????? ?????? ? 2-? ????? / Ruthenisch-Deutsches Wörterbuch in 2 Bänden
Author: ??????? ??????????? / Eugen Żelechowski
Publisher: ?????????? ??. ???????? / Szewczenko Verein
Publication date: 1886
Number of pages: 608 + 527
Format: .DJVU / Excellent
Size: 20.4 Mb
Languages: Ukrainian -> German

Read more

????????? ??????? ???????-??????ï?, ??? ??????i? ?????ï? ??????????? ??????? ?????ѣ???????, ???ѣ???????? ?? ??????? ??????????, ?? ????? ??????ï? ???????????


priruchnyi slovar slaveno-polsk239i ili sobranie rechen239i slavenskih neudob razum1123telnyh obr1123tayuszihsya v knigah cerkovnyh na yazyk polsk239i tolkovanyh1?????????? ??????? ???????-??????ï?, ??? ??????i? ?????ï? ??????????? ??????? ?????ѣ???????, ???ѣ???????? ?? ??????? ??????????, ?? ????? ??????ï? ???????????
Author: ????????? ???????
??????????: Drukiem i nakładem Instytutu Stauropigialnego (Lwoow)
Publication date: 1830
Number of pages: 153
Format: pdf (? rar)
Size: 73,3 ??, ? ?. ?. 3% ?? ??????????????
Quality: ?????? ????????????? ????????
Language: ??????? ??????????????????, ????????

Read more

?????? ?????????????????? ??????? / ?????? ????????-????????i? ??????? (?? ??????i??? ?? ???? ?????????? ??????-???????? ????? ? ???????i?)


polnyi cerkovnoslavyanskii slovar dyachenko?
?????? ?????????????????? ??????? / ?????? ????????-????????i? ??????? (?? ??????i??? ?? ???? ?????????? ??????-???????? ????? ? ???????i?) (Complete Church Slavonic Dictionary)
Author: ?????????? ???????? ???????? / ??????i? ????????
Publisher: ?????????? ??????
Publication date: 1899 (??????? 1993 ?.)
Pages (?????????? ???????): 1159
Format: DjVu, PDF
Size: 24 Mb (Djvu) + 258 Mb (PDF)
???????? ????????????: ???????
????, ?? ??????? ???????? ?????: ??????? ??????????????? – ????????-??????????
Target language: ??????? ??????????????? – ????????-??????????
Source languages: Russian (Old) – Church Slavonic

Read more