Gaelic Dictionary in Two Parts


gaelic dictionary in two parts?Gaelic Dictionary in Two Parts
Author: R A Armstrong
Publisher: James Duncan
Publication date: 1825
Number of pages: 1156
Format: pdf/rar medium
Size: 144.7MB

Tha ‘m barrachd so agad os-cionn tia h-uile neachfuidh sgeith am V urrainn mi mo Leabhar a chur a mach do ‘w t-saoghal,—na ‘m hu dana learn ionnsuidh a thoirt air do mholadh, (a dh’aindeoin na dh’fhaotainn a radh air mhath mu ‘ca thimchioll) nach cuireadh duine beb miodal beoil as mo leth ; agus, an aite sin, gu ‘w aidicheadh na h-uile, gun d’thainig mi fada gearr air an fhirinn.—Ach tha thu fada nan cian an neor-eisiomail mo mholaidh.

download
mirror

Password: uztranslations

Leave a Comment

Translate »