Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk-Glossary for the Courts of SwedenSwedish/English English/Swedish


ordlista f246r sveriges domstolar svenskengelsk engelsksvensk-glossary for the courts of sweden swedishenglish englishswedish?Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk-Glossary for the Courts of Sweden
Swedish/English English/Swedish

Author: Carl-Johan Breitholtz
Publisher: Domstolsverkets internationella kansli
Publication date: Reviderad april 2012
Number of pages: 199
Language:Swedish Englsih
Format: PDf/excellent
Size: 614KB

Inledning
Medlemskapet i EU och det alltmer globala synsättet innebär nya möjligheter och utmaningar för Sveriges Domstolar. Andelen mål och ärenden med internationella inslag fortsätter att öka och det blir allt vanligare med olika former av internationella utbyten. Det är angeläget att denna verklighet också avspeglas i den svensk-engelska ordlista som används inom Sveriges Domstolar. Den ordlista för domstolsväsendet som togs fram 1994 och sedermera uppdaterades 2001 har därför omarbetats.
Den nya ordlistan har utarbetats av Carl-Johan Breitholtz på Domstolsverkets internationella kansli tillsammans med Ove
Lindström, rådman vid Göteborgs tingsrätt, i samråd med översättaren Patrick O’Malley. Därutöver har Göran Bodin, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg, och lagmannen vid Gällivare tingsrätt Jan Erik Oja bidragit. Stommen av orden kommer från den tidigare ordlistan, men strukturen är förändrad och nya avsnitt har tillkommit. Målsättningen har varit att försöka få med vanligt förekommande ord och uttryck inom Sveriges Domstolar. Den innehåller därför inte enbart ord med juridisk anknytning. I den mån det varit möjligt har ord använts som har anknytning till det brittiska rättssystemet. Ordlistan är på intet sätt uttömmande och urvalet och val av ord kan alltid diskuteras. Domstolsverket tar därför tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar.
Ordlistan är indelad i sex delar. De två första avsnitten består av ord och uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk/svensk. I avsnitt tre finns namn på olika domstolar. Det fjärde avsnittet innehåller tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Avsnitt fem består av engelska namn på vissa författningar m m. I den sista delen finns engelska namn på vissa svenska myndigheter och internationella organisationer m m.
Utöver de källor som tidigare upplagor hänvisar till kan följande källor särskilt nämnas. Polisens1 och Kriminalvårdens2 ordlistor har använts i betydande omfattning. Därutöver har ord bl a hämtats från Svenskengelska socialförsäkringstermer3 och en finsk domstolsordlista4. EU:s översättningsverktyg Interactive Terminology for Europe5 har använts för översättning av vissa ord. Namn på lagar har delvis hämtats från regeringens6 och Riksdagens hemsidor. Enskilda myndigheters namn har hämtats från Utrikes namnbok7 och myndigheternas egna hemsidor.

mirror

Remarks: the former edition is here >>https://uz-translations.net/?category=swedics-engdics-swedish-english&altname=swedish-english_english-swedish_glossary_of_the_courts_of_sweden

Leave a Comment

Translate »