Svensk-engelsk ordbok fór utbildnings- och forskningsområdet


Svensk-engelsk ordbok fór utbildnings- och forskningsområdet
Publisher: Utbildningsdepartementet
Publication date: 2003
Number of pages: 60
Format: PDF / excellent
Size: 397 KB
[quote]Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
Svensk–engelsk ordbok
för utbildnings- och forskningsområdet
Senast uppdaterad 2003-12-10
Inledning
För de som arbetar med utbildnings- och forskningsfrågor i ett internationellt sammanhang har det blivit allt mer uppenbart hur många alternativa översättningar av utbildnings- och forskningstermer som används. Denna handbok syftar till att bringa kontinuitet i användandet av engelska termer inom utbildnings- och forskningsområdet för att underlätta för internationella läsare att ta till sig det material som produceras.
Handboken är tänkt att vara ett stöd både för dem som beställer översättningar och för dem som själva skriver texter på engelska eller på annat sätt informerar om det svenska utbildningssystemet på engelska.
Handboken gör inte anspråk på att omfatta samtliga termer, utan koncentreras till de ord som riskerar att orsaka störst förvirring då de kan beskrivas på många olika sätt. Oftast är flera sätt korrekta rent språkligt, men vissa översättningar beskriver den svenska situationen bättre och är därför att föredra. I andra fall kan olika termer vara likvärdiga, men en särskild översättning föreslås ändå för att öka kontinuiteten. Om fler ord föreslås, rekommenderar vi det första, som är den översättning vi själva använder.
För att öka användbarheten innehåller handboken också översättningar av många vanligt förekommande ord. För ord som inte förekommer i denna handbok hänvisas till den mer utförliga ordlista över utbildningsområdet som Högskoleverket har producerat. I slutet av handboken finns tips på andra ordlistor, termdatabaser m.m.
I handboken finns dessutom en kort förteckning över engelska ord och uttryck samt deras svenska översättning. Det är ord som ofta förekommer i engelska texter men som inte har en självklar översättning eller som kan orsaka andra problem vid översättning till svenska.
Vissa termer kan lätt missuppfattas eftersom de beskriver den specifikt svenska situationen. Dessa ord har markerats med en asterisk. I slutet av handboken samlas dessa ord med förslag på vilka förtydliganden som kan behövas.
Några ord har särskilda betydelser beroende på vilken utbildningsnivå texten handlar om. För dessa ord har vi angett vad som gäller inom skolan (skol), inom högskolan (univ), inom vuxenutbildningen (vux) respektive inom folkhögskolan (fhsk). När det är relevant anges också om översättningen avser brittisk (Br) eller amerikansk engelska (Am) både när det gäller ordval och stavning. När Utbildningsdepartementet översätter texter som riktar sig till en bred läsekrets där det även ingår läsare som inte har engelska som modersmål används brittisk engelska.
Handboken publiceras på Utbildningsdepartementets webbplats (https://utbildning.regeringen.se), men inte i tryckt form. Denna handbok uppdateras kontinuerligt.
Du som har synpunkter på de översättningar som används, eller förslag på termer som bör finnas med (och som inte finns med i de listade kompletterande ordlistorna) eller har andra synpunkter är välkommen att skicka dessa till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm, fax 08-20 32 55, eller e-post: registrator@education.ministry.se. Ange att det gäller Utbildningsdepartementets handbok för översättning till engelska.{/quote]
Download
Remarks: Swedish-English Dictionary for the fields of education and research

Leave a Comment

Translate »