Swedish-English English-Swedish Glossary of the Courts of Sweden / Svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista för Sveriges Domstolar

Swedish-English English-Swedish Glossary of the Courts of Sweden / Svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista för Sveriges Domstolar
Author: Internationella kansliet och Informationsavdelningen
Publisher: Domstolsverket
Publication date: 2010
ISBN: N.A.
Number of pages: 172

Format / Quality: PDF / excellent
Size: 960 KB

??????:

Sverige Domstolar
Svensk/engelsk Engelsk/svensk
ordlista för Sveriges Domstolar
Swedish/English English/Swedish
Glossary for the Courts of Sweden
Producerad av Internationella kansliet och Informationsavdelningen,
Domstolsverket, juli 2010
Omslagsfoto Patrik Svedberg
Svensk/engelsk Engelsk/svensk
ordlista för Sveriges Domstolar
Swedish/English English/Swedish
Glossary for the Courts of Sweden
172 pages – 960 KB

Innehållsförteckning/Table of contents
Inledning
Del 1 – Part 1 Svensk/engelsk – Swedish/English
Ord och uttryck i alfabetisk ordning
Words and expressions in alphabetical order
Part 2 – Del 2 English/Swedish – Engelsk/svensk
Words and expressions in alphabetical order
Ord och uttryck i alfabetisk ordning
Del 3 – Part 3
Domstolar – Courts
Del 4 – Part 4
Titlar och tjänstebenämningar inom Sveriges Domstolar
Titles within the Courts of Sweden
Del 5 – Part 5
Engelska namn på vissa författningar m.m.
English titles of selected acts and ordinances
Del 6 – Part 6
Engelska namn på vissa myndigheter, internationella
organisationer m m
English titles of selected public authorities,
international organisations etc

Inledning
Medlemskapet i EU och det alltmer globala synsättet innebär nya
möjligheter och utmaningar för Sveriges Domstolar. Andelen mål och
ärenden med internationella inslag fortsätter att öka och det blir allt
vanligare med olika former av internationella utbyten. Det är angeläget
att denna verklighet också avspeglas i den svensk-engelska ordlista som
används inom Sveriges Domstolar. Den ordlista för domstolsväsendet
som togs fram 1994 och sedermera uppdaterades 2001 har därför
omarbetats.

Den nya ordlistan har utarbetats av Carl-Johan Breitholtz på
Domstolsverkets internationella kansli tillsammans med Ove
Lindström, rådman vid Göteborgs tingsrätt, i samråd med översättaren
Patrick O’Malley. Därutöver har Göran Bodin, kammarrättsråd vid
Kammarrätten i Göteborg, och lagmannen vid Gällivare tingsrätt Jan
Erik Oja bidragit. Stommen av orden kommer från den tidigare
ordlistan, men strukturen är förändrad och nya avsnitt har tillkommit.
Målsättningen har varit att försöka få med vanligt förekommande ord
och uttryck inom Sveriges Domstolar. Den innehåller därför inte enbart
ord med juridisk anknytning. I den mån det varit möjligt har ord
använts som har anknytning till det brittiska rättssystemet. Ordlistan är
på intet sätt uttömmande och urvalet och val av ord kan alltid
diskuteras. Domstolsverket tar därför tacksamt emot synpunkter och
förslag på förbättringar.

Ordlistan är indelad i sex delar. De två första avsnitten består av ord
och uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och
därefter i en motsvarande engelsk/svensk. I avsnitt tre finns namn på
olika domstolar. Det fjärde avsnittet innehåller tjänstebenämningar och
titlar inom Sveriges Domstolar. Avsnitt fem består av engelska namn på
vissa författningar m m. I den sista delen finns engelska namn på vissa
svenska myndigheter och internationella organisationer m m.
Utöver de källor som tidigare upplagor hänvisar till kan följande källor
särskilt nämnas. Polisens1 och Kriminalvårdens2 ordlistor har använts i
betydande omfattning. Därutöver har ord bl a hämtats från Svenskengelska
socialförsäkringstermer3 och en finsk domstolsordlista4. EU:s
översättningsverktyg Interactive Terminology for Europe5 har använts
för översättning av vissa ord. Namn på lagar har delvis hämtats från
regeringens6 och Riksdagens hemsidor. Enskilda myndigheters namn
har hämtats från Utrikes namnbok7 och myndigheternas egna
hemsidor.

Domstolsverket, juli 2010

1 www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-ochpublikationer/
Informationsmaterial/Publicerat/Rikspolisstyrelsen/Sprakvard/
Svensk-engelsk-och-engelsk-svensk-ordlista/
2 www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Ordlista/Svenskengelsk-
ordlista
3 Utgavs av före detta Försäkringskasseförbundet, FKF 9748 94.02 BT
4 www.finlex.fi/data/muut/saadkaan/tuomio.pdf
5 iate.europa.eu
6 Swedish statutes in translation, www.sweden.gov.se/sb/d/3288
7 www.regeringen.se/publikationer

Download
No Password

Leave a Comment

Translate »