Historisk presens på norrønt


Historisk presens på norrønt
Author: Terje Torgilstveit
Publisher: Maal og Minne
Publication date: 2007
Number of pages: 22
Format: PDF / Zip
Size: MB
Target language: Norse
Source languages: Norwegian

Denne artikkelen presenterer en ny forklaring på bruken av historisk
presens på norrønt: Presens er umarkert for tempus (tid), men pre-
sensformer av punktuelle verb må likevel tolkes som markerte for for-
tid i en kontekst sammen med preteritumsformer. Dette fordi hand-
lingen som disse verbene beskriver, blir oppfattet som avsluttet og
dermed også fortidig. Deretter blir det, ved hjelp av datamateriale fra
forfatterens hovedfagsavhandling, vist at forekomster av historisk pre-
sens typisk også er punktuelle verb. Dette gjøres ved at verbene settes
inn i en setning som tester hvorvidt et verb gir en punktuell eller dura-
tiv lesning. Verbene deles inn i ulike grupper etter hvor ofte de fore-
kommer i historisk presens eller preteritum, og i den gruppen av verb
som har flest forekomster av historisk presens er det også en overvekt
av verb med punktuelt innhold. Til sist skisseres to mulige opprinnelser
for denne bruken


Files-UZ
mirror

Password: uztranslations

Mirrors are welcome!

Leave a Comment

Translate »