ESV.s ordbok om ekonomisk styrning i staten


ESV.s ordbok om ekonomisk styrning i staten
Author: Staffan Jonsson and Sara Bringle
Publisher: ESV – Ekomistyrningsverket
ISBN: 9172491752
Number of pages: 58
Format: PDF / excellent
Size: 1,14 MB

Redaktion: Staffan Jonsson och Sara Bringle, ESV
Grafisk form: Thomas Mejstedt, ESV
Omslagsbild: Photodisc
Tryck: Blomberg & Janson offsettryck AB Juni 2004
ESV 2004:14
ISBN 91-7249-175-2
Ordboken kan beställas från:
Ekonomistyrningsverket
Publikationsservice
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Telefon: 08-690 43 00
Fax: 08-690 41 12
E-post: publikationsservice@esv.se
Hemsida: www.esv.se
Förord
ESV:s ordbok ger förklaringar till ord som rör ekonomisk styrning i staten. Den vänder sig till alla som behöver en förklaring av ett visst begrepp, t.ex. anställda inom myndigheter, departement och riksdagen, men även studenter och andra intresserade.
ESV:s ordbok hette tidigare Myndigheternas ordbok om statlig ekono­misk styrning (Moses). Denna upplaga är uppdaterad våren 2004, och den innehåller över 200 uppslagsord. Den behandlar flertalet begrepp som anknyter till budgetprocess, finansiell redovisning, finansiell styrning och resultatstyrning i statsförvaltningen. Ekonomiska begrepp som inte är specifika för staten finns däremot inte med. För dessa hänvisas till all­män litteratur om t.ex. företagsekonomi eller nationalekonomi.
Ordförklaringarna har tagits fram inom ESV. Redaktörer har varit Staffan Jonsson och Sara Bringle vid ESV:s enhet för budgetprocess och resul­tatstyrning. Vi har också inhämtat synpunkter från myndigheter, Reger­ingskansliet och riksdagsförvaltningen. Huvudsyftet är att bidra till en gemensam begreppsapparat inom området statlig ekonomisk styrning. Däremot är ordboken inte normerande på så sätt att den förklaring som ges till varje uppslagsord är den enda korrekta eller tänkbara.
I texten lämnas hänvisning till andra uppslagsord genom markering med fetstil. Hänvisning görs endast första gången begreppet förekommer i en artikel.
Lämna gärna synpunkter på ordboken, t.ex. på innehållet i ordförkla­ringarna. Vi tar också emot förslag till nya uppslagsord. Synpunkter och förslag skickas till ordbok@esv.se.
Ordboken finns även på ESV:s webbplats, www.esv.se, där den uppdate­ras löpande.
Stockholm i juni 2004
Bengt Anderson Staffan Jonsson
Direktör sakområde resultat- Projektledare och redaktörstyrning och finansiell styrning

Download
Remarks: monolingual dictionary in Swedish on economic management in the state

Leave a Comment

Translate »