Hàn Mǎn cídiǎn

h224n m462n c237di462n?

Hàn Mǎn cídiǎn
Author: Liú Hòushēng
Publisher: 北京:民族出版社
Publication date: 2008
ISBN: 7-105-06386-6.
Number of pages: 807
Format / Quality: pdf
Size: 27,2 MB

该词典共收录词条三万余个,按其全部字数约110多万。按其内容形式分为以下几部分,即汉文条目(包括基本字词、词组、短语、成语、俗语)、相应满文拉丁字母标音、词性、释义、例句等。

Download


Leave a Comment

Translate »