?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????

sintaksicheskie issledovaniya po nanaiskomu yazyku?

?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????
?????: ?.?.???????
????????????: ?,.” ?????”
???: 1981
???????: 200
??????: PDF
??????: 4 ??
????: ???????
????????: ??????????

?????? ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????. ? ?????? ?????? ??? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ??????????? ????. ??????, ??????????, ???????????? ???????????? ?? ??????? – ???????????? ??????

Download
mirror


Leave a Comment

Translate »