Türk dillərində əqrabalıq adlari


t252rk dill601rind601 601qrabal305q adlari?
Türk dillərində əqrabalıq adlari
author: Yong Song LI
publisher: Simurg
date: 1999
Format: PDF
isbn:9757172111
size: 75 Mb
page: 413

Elinizdeki kitap, :!2 Subar 1993 tarihinde Hacenepe Ûnive rsitesi . Sosyal Bili mler Enstitüs ü. Türk Dil i ve Edebi yau Böl ümünd e Yük sek Lisans Te z.i olarak kabuJ cdüen çahsmamm gereken buzr dûzelrmeler yaprhp gcnis leuk rek kitabu dön üst ürülm üj biçimidir.

ifile
password: no
MirrorStack

Leave a Comment

Translate »