T?rkmence – T?rk?e S?zl?k


t252rkmence - t252rk231e s246zl252k
Türkmence – Türkçe Sözlük
Author: Talat Tekin
Publisher: Simurg Yay?nlar?
Series: Türk Dilleri Ara?t?rmalar? Dizisi
File: 498 Mb pdf (resonable scan)

?lk Türkmence sözlük Latin as?ll? yeni Türkmen alfabesinin kabulünden sonra A.Aliyev ve K. Bööriyev taraf?ndan yaz?lan ve 1929’da A?kabat’ta Or?sça-türkmençe sözlik ad?yla yay?mlanan küçük Rusça-Türkmence sözlüktür. Bunu 1940’ta yay?mlanan Türmençe-Rusça sözlük izlemi?tir. Bu tarihten sekiz y?l sonra, yani 1948 y?l?nda, bir Rusça-Türkmence sözlük daha yay?mlanm??t?r. Bu ilk Türkmence sözlükler, hiç ku?kusuz, Türkmen yaz? dilinin söz da?arc???n?n saptanmas?na ve geli?mesine, bu arada Türkmenlerin Rusçay?, Ruslar?n da Türkmenceyi ö?renmelerine büyük ölçüde yard?mc? olmu?tur. (Kitab?n Giri?inden)

part1
part2
part3

Leave a Comment

Translate »