Amerikada ýaşaýan musulmanlar

amerikada 253a351a253an musulmanlar?

Amerikada ýaşaýan musulmanlar
Author: Fridman Maýkl Jeý
Publisher: ABŞ-nyň
Publication date: 2008
Number of pages: 60
Format / Quality: pdf
Size: 3,5 MB

Şu kitabyň daşyndaky suratda görünýän ýaş zenanlaryň ikisi-de musulmandyrlar. Olar Miçigan ştatynda Detroýtyň ýakynynda asly arap-amerikalylaryň köp sanda ýaşaýan bir şäherçesindendirler. Milli we häzirki zaman geýimlerini utgaşdyrmak bilen olaryň hersi dine ynanjyny özüçe beýan edýär. Ine, olar basketbol meýdançasynda öz ussatlyklary bilen toparyň tagallalaryny birikdirýän sport oýnunda ezberlik bilen bäsleşýärler. Şu kitapçada gürrüňi gidýän beýleki erkeklerdir zenan maşgalalar, çagalar bilen bir hatarda olar Amerikada musulman bolup ýaşamagyň nähilidigini her gün görkezýärler.

Download


Leave a Comment

Translate »