Hozirgi adabiy o?zbek tili


hozirgi adabiy ozbek tili?Hozirgi adabiy o‘zbek tili
Author: Shavkat Rahmatullayev
Editor & Mas’ul muharrir: Abduzuhur Abduazizov
Publisher: Toshkent.,”Universitet”
Publication date: 2006
Number of pages: 476
Format: PDF
Size: 6,29 Mb

“Hozirgi adabiy o‘zbek tili” darsligi Milliy universitet “o‘zbek filologiya- si” mutaxassisligi bo‘yicha chop etgan namunaviy o‘quv dasturi asosida muallif tomonidan tuzilgan ishchi dasturga amal qilib yozildi. Darslikda mual- lifning ko‘p yillik ilmiy−pedagogik faoliyati inobatga olingan bo‘lib, “Kirish”, “Tovushlar tizimi”, “Leksemalar tizimi”, “Morfemalar tizimi”, “Leksemashak- llar tizimi”, “Birikmalar tizimi”, “Gapshakllar tizimi”, “Frazemalar tizimi”, “Alifbo. Adabiy yozish. Adabiy talaffuz” bo‘limlaridan iborat. Dars-likda ho- zirgi adabiy o‘zbek tili hodisalari til qurilishiga tizim sifatida yondashib, o‘rni bilan munozarali yo‘sinda bayon qilindi. Yangicha talqin bilan yozilgan ilk darslik bo‘lgani sababli kamchilik−nuqsonlardan xoli emasligi tabiiy. Darslik sifatini yaxshilashga qaratilgan fikr−mulohazalarni muallif samimiyat bilan qabul qiladi.

Download

Leave a Comment

Translate »